Πρωτοβάθμιας

ΜΕΛΗ Ε.Σ.Ε.  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. Κορόμηλος Αλέξανδρος  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. Μηλαϊτη Μαρία (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

3. Ξυνού Αγγελική

4. Κασιμάτη Βασιλική

5. Φωτίου Μαρία

6. Βλέτσας Χρίστος

7. Μαραντίδου Μαρία

8. Μάρκου Αναστασία

9. Τραγαζίκης Παναγιώτης

10. Μαντζαβράκου Ανθή

11. Λαμπρόπουλος Γεώργιος (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ)