Πρόεδρος Κριτσελά – Τσούση Μαρία  
Αντιπρόεδρος Μητσογιάννης Νίκος  
Γ. Γραμματέας Σκαρτσάρη – Πουλιάση Γιώτα  
Ταμίας Ζαβολάκη-Μπαλτά Μαρία  
Ειδ. Γραμματέας Λούντζη – μπινιάρη Μαρίνα  
Μέλος Γεωργίου – Καβαλιέρου Αστέρω  
Μέλος Ζαφειροπούλου – μαυρουδή Μαρία