Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

1. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, έχουν όλοι οι γονείς. Μπορούν να ψηφίσουν και να ψηφιστούν και οι 2 γονείς εφόσον είναι ταμειακά εντάξει, έχουν δηλαδή πληρώσει 2 συνδρομές.

2. Κάθε γονέας ψηφίζει μόνο μία φορά, ανεξάρτητα πόσα παιδιά έχει στη σχολική μονάδα.

3. Δεν ψηφίζει κάποιος γονέας αντί άλλου με εξουσιοδότηση.

4. Οι αρχαιρεσίες  γίνονται για  εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής επιτροπής  και εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων και διενεργούνται από την Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση (3 μέλη και 2 αναπληρωματικά).  Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής  ΔΕΝ μπορούν να είναι υποψήφιοι για τα υπόλοιπα όργανα (ΔΣ, Ένωση Γονέων, Εξελεγκτική επιτροπή). Επίσης δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για ΔΣ και ΄Ενωση Γονέων τα μέλη της Εξελεγκτικής  επιτροπής.

5. Για να θεωρείται νόμιμη η εκπροσώπηση του Συλλόγου στα προβλεπόμενα από τον νόμο Όργανα (Σχολικό συμβούλιο, Ένωση Γονέων) θα πρέπει να πάρουν μέρος στις αρχαιρεσίες εκλογής των οργάνων του Συλλόγου, γονείς που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 των μαθητών του σχολείου που λειτουργεί ο Σύλλογος.

6. Οι ενήλικοι μαθητές δεν εκπροσωπούνται από τους γονείς τους και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του 1/3. (Αφορά μόνο τα Λύκεια.)

7. Στα 7μελή Δ.Σ. μπαίνουν 3 σταυροί προτίμησης, στα 9μελή Δ.Σ. μπαίνουν 4 σταυροί. Για την Ένωση Γονέων, στις σχολικές μονάδες που έχουν πάνω από 265 μαθητές μπαίνουν 4 σταυροί προτίμησης. Ανά 30 μαθητές που εκπροσωπήθηκαν στις εκλογές εκλέγεται 1 εκπρόσωπος στην Ένωση Γονέων. Με υπόλοιπο 15 μαθητών εκλέγεται ακόμη 1 εκπρόσωπος.

8. Πριν τις αρχαιρεσίες πρέπει να υπάρχει έγγραφο από τη Διεύθυνση του σχολείου με το δυναμικό των μαθητών για να γνωρίζουμε ακριβώς πόσοι γονείς πρέπει να ψηφίσουν ώστε να  συμπληρωθεί η εκπροσώπηση του 1/3 των μαθητών της κάθε σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι 2  φορές με τις ίδιες προϋποθέσεις. Εάν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή του 1/3, θεωρείται ότι τα όργανα του Συλλόγου εκλέγονται νομίμως, δεν μπορούν όμως να μετέχουν στο Σχολικό συμβούλιο και στην Ένωση Γονέων. Αν κάποιος γονέας έχει εκλεγεί εκπρόσωπος από 2 συλλόγους στην Ένωση Γονέων δεν μπορεί να ψηφίσει 2 φορές στις εκλογές της Ένωσης (ή θα  παραιτηθεί και τη θέση του καταλαμβάνει άλλος ή δεν ψηφίζει 2 φορές.)

9.  Μετά τις αρχαιρεσίες και την συγκρότηση σε σώμα οι Σύλλογοι θα πρέπει να στείλουν στην Ένωση Γονέων τα ακόλουθα: α) Το δυναμικό του σχολείου τους υπογεγραμμένο από το Διευθυντή  β) την συγκρότηση του Δ.Σ., τους εκπροσώπους στην Ένωση και την εξελεγκτική Επιτροπή γ) το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής με τα αποτελέσματα και δ) την κατάσταση ψηφισάντων.Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να είναι επικυρωμένα με τη σφραγίδα του Συλλόγου.

10. Ο εκπρόσωπος Γονέων στο “Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας” καθώς κι ένα ακόμα αναπληρωματικό μέλος ορίζονται από το εκλεγμένο Δ.Σ..

11 Γονέας του οποίου το παιδί αποφοιτά από το  σχολείο, παύει να έχει την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου Γονέων. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη του ΔΣ και της εξελεγκτικής επιτροπής.

Αρχαιρεσίες

Φόρμες αρχαιρεσιών Συλλόγων