Το Γραφείο Παιδείας στεγάζεται στην Αγίου Αλεξάνδρου 75Α στον 1ο όροφο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-9815323, 210-9887139 και φαξ 210-9815323

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 • Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων επισκευής και συντήρησης Σχολικών Κτιρίων.
 • Έχει την ευθύνη οργάνωσης και εφαρμογής προγραμμάτων ή εκδηλώσεων Πολιτισμού καθώς και Σχολικών εκδηλώσεων.
 • Παρέχει δε γραμματειακή υποστήριξη στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
 • Επιμελείται της κατάρτισης της ημερήσιας διάταξης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της και της εμπρόθεσμης κοινοποίησης της.
 • Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και φροντίζει για την επικύρωσή τους.
  Επιτελεί τις αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 • Διοργανώνει τις παρελάσεις.
 • Εκπονεί και πραγματοποιεί επιμορφωτικές ανταλλαγές εκπαιδευτικών και μαθητών, διοργανώνει και υλοποιεί σεμινάρια εκπαιδευτικών.
 • Επιμελείται για την οργάνωση Σχολικών Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Παιδικών Σχολικών Εκθέσεων, απονομή βραβείων κλπ.
 • Εποπτεύει τους Φύλακες Σχολικών Κτιρίων.
 • Παρακολουθεί και φροντίζει την εισαγωγή στο Δημοτικό Συμβούλιο των εισηγήσεων των Σχολικών Επιτροπών που υποβάλλονται σε αυτό λόγω αρμοδιότητας.
 • Μεσολαβεί για την αντιμετώπιση θεμάτων των Σχολικών Επιτροπών που απαιτούν ιδιαίτερους χειρισμούς (τεχνικούς ή νομικούς) και διαβιβάζει εισηγήσεις στα ειδικά τμήματα του Δήμου.
 • Διοργανώνει και επιμελείται της εφαρμογής του προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης, θερινής περιόδου.